Més control sobre bars i centres de culte per evitar sorolls i molèsties als veïns

Més control sobre bars i centres de culte per evitar sorolls i molèsties als veïns| Redacció – Fotografia: Ajuntament de Lleida

 

La Comissió d’Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Territori ha debatut aquest dilluns la proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència de Lleida, amb la qual es pretén ser més estrictes amb aquest tipus d’establiment, especialment en tot allò que fa referència a sorolls, fum o molèsties al veïnat. L’actual ordenança és de l’any 2005 i calia actualitzar-la per adaptar-la a les noves lleis tant de la Generalitat, estatals com europees.

D’aquesta manera, la primera tinent d'alcalde, Marta Camps, ha explicat que la Paeria prohibirà expressament el desenvolupament de bars, pubs i prostíbuls en habitatges ja que, malgrat les normatives generals de les activitats en fan referència al fet que aquestes s’han de desenvolupar en locals, l’Ajuntament de Lleida vol regular explícitament aquesta prohibició, incloent-ho en la modificació de l’ordenança, per tal de donar més garanties jurídiques per poder actuar contra el funcionament irregular de bars i prostíbuls en pisos. Això se suma a la regulació que ja es va introduir en l’ordenança del Centre Històric, en la qual es prohibeixen aquestes activitats en aquest barri per motius de seguretat i d’habitabilitat i s’estableix un règim sancionador. Ara, la prohibició és explícita i es fa extensiva a tota la ciutat en aplicació de les normatives que regulen les activitats als locals de pública concurrència.
 
Així, el document també recull la prohibició que les terrasses estiguin obertes més enllà de les dotze de la nit en dies laborables i a la una en caps de setmana, per minimitzar el soroll el carrer, exceptuant places, llocs per a vianants i avingudes.
 
La nova ordenança també posa condicions més estrictes per l’obertura de centres de culte. D’aquesta manera, la nova ordenança recull el que diu la Llei de cultes de la Generalitat del 2009, que diu que en compliment de la Directiva de Serveis, els condicionants urbanístics que regula l’Ordenança, i que són d’obligat compliment, es justifiquen en raons imperioses d’interès general, així per motius d’ordre públic i de manteniment de la seguretat en les persones i béns, per la salubritat, per facilitar l’accessibilitat i la protecció acústica. La regulació de les distàncies i condicions d’ubicació dels establiments respecte d’altres establiments de pública concurrència, les característiques i les mesures tècniques amb les quals han de comptar els locals, així com, la resta d’aspectes que s’hi regulen han de permetre evitar riscos d’inseguretat per aglomeracions de persones en determinats espais i alhora evitar molèsties als veïns, garantint el dret a la tranquil·litat, descans i protecció acústica i d’altres molèsties a tercers. Així, els centres de culte qui tinguin un aforament superior a 100 persones s’ubicaran en edificació aïllada, el vials que afronten la parcel·la han de tenir més de 6 metres d’amplada i en aquest supòsit hauran de presentar un estudi de mobilitat. A més, no s’admetrà la ubicació de centres de culte en vials o places que siguin d’ús exclusiu o preferent per a vianants.
 
La necessitat de la modificació d’aquesta ordenança radica en els últims canvis normatius que afecten sobretot als espectacles i activitats recreatives, restauració, els centres culte i la normativa de sorolls. Així, regular els següents tipus d’establiments: espectacles públics, activitats recreatives, restauració, joc i apostes, locals de telecomunicacions, comerç amb degustació i centres de culte.
 
El passat mes de març l’Ajuntament de Lleida va aprovar una modificació d’aquesta ordenança per regular l’horari de funcionament d’obertura al públic dels establiments de serveis telefònics (locutoris), així com la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de les condicions de manteniment de la seguretat dels edificis del Centre Històric (l’última modificació de la qual es va fer al 2006), amb la qual es regulen les condicions d’habitabilitat, salubritat i ornat públic dels edificis de tal manera que es podrà sancionar els propietaris per un ús inadequat dels pisos del barri, com 'bars irregulars'o cases sobreocupades. S’endureixen, també les multes coercitives en cas d’incompliment de les ordres d’execució i les condicions de seguretat que s’exigeixin des de l’Ajuntament.
 
Zona de seguretat per regular la caça a l’Horta de Lleida
La Comissió d’Urbanisme ha debatut la proposta d'aprovació de la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de regular la caça a l’Horta de Lleida, és a dir, que fora dels límits de les àrees declarades com a zones d’aprofitament cinegètic sigui declarada com a zona de seguretat, d’acord amb el que disposa l’article 13 de la Llei de Caça i l’article 14 i 15 del Decret 506/1971, de 25 de març, pel qual s’aprova el reglament per a l’execució de la Llei de Caça, amb la finalitat de garantir l’adequada protecció de les persones i dels seus béns.
 
El regidor de Medi Ambient i Horta, Josep Barberà, ha explicat que s’estableix que dins d’aquesta zona de seguretat es podran efectuar caceres excepcionals a fi de reduir poblacions excessives d’una espècia quan aquesta ocasioni danys agrícoles i materials, o pugui provocar accidents de trànsit, amb autorització del departament de Medi Natural de la Generalitat. 
 
Superfície comercial a Rovira Roure
L’objectiu del Pla de Millora Urbana que s’ha tractat aquest dilluns a la comissió és ordenar la volumetria que determina el Pla General dins l’àmbit per poder adequar l’ús de la parcel·la situada a l’Avinguda Rovira Roure, 87; Avinguda de les Germanies, 1, 3 i 5; i el carrer Periodista Trapa, i donar compliment a la modificació del Pla General respecte als usos comercials.
 
L’àmbit correspon a una parcel·la urbana situada al barri de Ciutat Jardí amb una superfície de 5.927,68 metres quadrsts i 4.728 de sostre on és previst construir una superfície comercial (Mercadona) d’aproximadament 1.500 metres quadrats de superfície de venda, un hotel, botigues i un aparcament de 234 places (en superfície i subterrani).