La Paeria suspèn les obres de col·locació d’una estació base de telefonia mòbil a la Partida Bovà

La Paeria suspèn les obres de col·locació d’una estació base de telefonia mòbil a la Partida Bovà| Redacció – Fotografia: Miki de Santiago (Arxiu)

 

L’Ajuntament de Lleida, per mitjà del departament de Disciplina Urbanística de la regidoria d’Urbanisme, ha ordenat aquest dilluns la suspensió provisional i immediata de les obres consistents en la col·locació d’una estació base de telefonia mòbil a la partida Bovà, núm. 4, polígon 9, parcel·la 631 de Lleida “ja que no s’ajusten a la legalitat urbanística”.

En el cas que no es doni compliment a aquesta ordre de paralització de forma efectiva i verificada pels tècnics municipals o la Guàrdia Urbana es podran prendre les següents mesures provisionals:
– Retirada dels materials a emprar per a l’execució de l’obra o de l’ús presumptament il·legals
 
– Precinte o retirada de la maquinària i clausura dels accessos a fi d’impedir el desenvolupament de l’ús i de les obres en curs d’execució
 
– Requeriment de suspensió cautelar dels subministrament d’aigua, energia elèctrica, gas i telefonia i, si s’escau, de la tramitació de la corresponent contractació
 
– Donar compte de les mesures decidides a l’òrgan competent per a l’atorgament de cèdules d’habitabilitat als efectes de la suspensió d’aquest atorgament
 
La notificació de l’expedient adverteix que si no són legalitzades les obres executades l’Ajuntament “podrà acordar el seu enderroc a càrrec de les persones interessades i procedir a impedir definitivament els usos a què podien donar lloc, tot això sense perjudici de la incoació de l’oportú expedient sancionador i/o la imposició de multes coercitives per incompliment d’aquesta resolució”.