Lleida reserva 7 places d’agent de la Guàrdia Urbana per a dones

La ciutat de Lleida ha obert una convocatòria de vint places d'agents de la Guàrdia Urbana i ha fet una reserva de set llocs per a dones, el 30% de les places, tal com estableix el nou Pla d'Igualtat de Gènere Intern presentat aquest dilluns, que especifica la reserva per a dones del trenta per cent de les noves convocatòries de personal de la policial local. Així mateix, el nou Pla també preveu un permís de 8 hores mensuals, que no caldrà recuperar, per a casos de dismenorrea.

 

[predef]nou-whatsapp-lleidadiari-646[/predef]

 

L’alcaldessa accidental de Lleida, Sandra Castro, ha destacat que un dels objectius del Govern de la Paeria i del mateix Pla Intern d’Igualtat és feminitzar la Guàrdia Urbana, per la qual cosa les convocatòries de selecció de personal incorporaran aquesta reserva del trenta per cent per a dones. Així mateix, altres mesures que preveu implantar el Pla és un permís de 8 hores al mes per causa de dismenorrea, «unes hores que, a diferència d’altres institucions, no caldrà recuperar», ha assenyalat l’edil.

 

A més, la Paeria designarà una persona referent en matèria de drets laborals per a dones que pateixen violència de gènere fora de l’àmbit laboral. Les principals funcions d’aquesta figura seran les d’informar, assessorar i acompanyar les dones de la plantilla que puguin ser víctimes de violència masclista, tot garantint-ne la intimitat i la confidencialitat.

 

Diagnosi

El II Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Lleida, s’ha elaborat a partir de les dades de Recursos Humans i d’una enquesta interna que ha permès fer una anàlisi quantitativa i qualitativa, i una diagnosi amb punts a millorar que es treballarà per resoldre en els quatre anys de vigència del document.

 

El pla s'estructura en 8 àmbits: condicions generals; processos de selecció i contractació; formació; condicions de treball; exercici dels drets de conciliació; infrarepresentació femenina; protocol de prevenció d'assetjament sexual; i violència de gènere.

 

Algunes de les conclusions del Pla assenyala que la Paeria és una administració paritària amb majoria de dones, que representen el 58% del personal. Hi ha, també, majoria femenina en els grups professionals que requereixen major qualificació (A1 i A2), per tant, no s’observen dificultats perquè les dones accedeixin i desenvolupin llocs de treball amb responsabilitat i complexitat. Paral·lelament, el Pla ha constatat un cert desequilibri per raó de sexe en la temporalitat i la parcialitat en l’ocupació a l’Ajuntament de Lleida. Les dones són el 73% del personal que treballa a temps parcial. El fet que la temporalitat afecti principalment les dones ve donat, en gran part, pels convenis de formació, els contractes de substitució i el reforç puntual de serveis que s’utilitzen molt en subàrees feminitzades com educació i infància i benestar social.

 

D’acord amb la diagnosi feta en el Pla, la Paeria aplicarà una comunicació inclusiva i no sexista en les ofertes d’ocupació o en les resolucions dels processos de selecció. Així mateix, es fomentarà la participació dels homes en les accions formatives sobre igualtat on la presència majoritària -el 69%- és de les dones.