La Diputació de Lleida manca d’objectivitat en criteris per subvencions als consells, segons la Sindicatura

La Sindicatura de Comptes ha emès un informe on avisa que els criteris de la Diputació de Lleida per determinar i distribuir equitativament les subvencions als consells comarcals per finançar els serveis d’assistència, no estaven prou emparats per una anàlisi objectiva dels conceptes que les componien. Afegeixen que no han disposat de la memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics de 2022 i no han pogut analitzar el cost dels serveis fiscalitzats. Així mateix, consideren que la Diputació no compta amb un instrument jurídic ni cap pla estratègic pluriennal que fixi els objectius a assolir, els recursos disponibles, els criteris de coordinació amb consells comarcals i els òrgans de seguiment i avaluació.

 NOU NÚMERO DE WHATSAPP: T’enviem les notícies més importants de Lleida al WhatsApp totalment gratis. Punxa aquí!

Per tot plegat, la Sindicatura de Comptes recomana a la Diputació de Lleida l’elaboració i aprovació d’un reglament en què s’especifiqui el règim de funcionament i de prestació dels diferents tipus de serveis i un catàleg amb les activitats a dur a terme dins de cada línia d’actuació, incloses les dels consells comarcals.

També l’establiment dels mecanismes de coordinació i cooperació amb els consells comarcals a través d’un conveni en què s’especifiquin les condicions i els compromisos assumits per les dues parts i incorporar al Pla anual de control financer actuacions encaminades a verificar el funcionament d’aquests serveis i a comprovar que la gestió dels recursos usats s’ajusta als principis de bona gestió financera en termes d’eficàcia, eficiència econòmica, qualitat i transparència.

La Sindicatura justifica l’informe que han fet, entre d’altres, per l’existència d’un gran nombre de petits municipis amb falta d’estructures administratives i escassos mitjans materials i personals a la demarcació de Lleida. Això provoca que l’assistència que presten les diputacions sigui clau i indispensable en el desenvolupament del territori.

Aquesta assistència i cooperació jurídica, econòmic i tècnica als municipis és competència tant de les diputacions com dels consells comarcals. Mitjançant el Pla de cooperació comarcal la Diputació atorga subvencions als consells comarcals perquè facin l’assistència als municipis del seu territori. L’any 2022 les subvencions van ser de 4,47 MEUR.