Compromís ètic

Compromís ètic| Carles Vega

 

Poc després de la seua presa de possessió, els alts càrrecs de govern –conselleres i consellers i secretaris generals- nomenats a proposta d’ERC van firmar el Compromís ètic d’Esquerra Republicana. Un pacte amb la ciutadania de Catalunya en què assumien i defensaven els valors republicans: actuar amb lleialtat i servei a la societat catalana; promoure i preservar el respecte als Drets Humans i el respecte a la dignitat i altres drets subjectius dels individus i dels col·lectius; procedir honestament, imparcial i diligent en la gestió i administració dels recursos públics; promoure la cultura de l’esforç personal i col·lectiu, actuant integritat i rectitud i defugint de privilegis o tractes de favor; garantir el funcionament eficient i eficaç de l’administració pública; actuar amb criteris d’austeritat i d’eficàcia en la gestió dels recursos públics, fomentant la transparència i la rendició de comptes i amb responsabilitat i respecte vers els drets de la ciutadania; vetllar per la protecció del medi ambient, el patrimoni i l’ús sostenible dels recursos naturals; promoure comportaments personals saludables; respectar l’autonomia dels mitjans de comunicació, als quals facilitar la tasca informativa quan versi sobre qüestions d’interès general, mitjançant el subministrament d’informació veraç, de forma educada i respectuosa. I, per acabar, assumir l’obligació d’informar de qualsevol il·legalitat, irregularitat o conflicte d’interessos que pugui posar en entredit el present compromís contret. 
 
El compromís assumit públicament pels càrrecs de govern d’ERC respon a la concepció del poder polític com un instrument de transformació social i nacional que rebutja l’exercici del poder pel poder. Els valors republicans no conceben l’exercici d’un càrrec com un privilegi ni com signe de superioritat respecte a la resta de la ciutadania, ans al contrari: fer política ha de ser mirar pel bé comú, restar al servei de la gent, actuant amb correcció, tranparència, dedicació, equitat i eficàcia les seves responsabilitats, i contribuint a la difusió democràtica del poder, lluny de temptacions oligàrquiques i elitistes. Sense clientelismes, ni tractes de favor, ni actituds abusives.
 
Aquesta és la manera de contribuir a la construcció d’un nou país, més net, fet per la suma d’esforços i voluntats. En una legislatura que no ha de ser com cap altra, que serà un procés constituent en què l’ètica ha de ser el pal de paller de la cosa pública, de la repúplica. En què la corrupció no hi té lloc. En què progrés i procés són una mateixa cosa. En què els drets han de prevaler sobre les lleis. En què la justícia social triomfa sobre els privilegis i l’interès general s’avantposa al benefici privat. En què la integritat, l’esperit de servei, la cultura de l’esforç i el reconeixment del mèrit són principis bàsics.
 
Aquest model de comportament ètic no només és exigible als membres del govern del país. També als ajuntaments, que igualment són govern del país, cal esperar conductes ajustades a principis morals. Encara més: els qui dirigeixen l’administració més propera han d’exercir un lideratge ètic que garantís una gestió dels béns i els serveis públics eficient, íntegra i neta, ajustada als principis de transparència, no-discriminació i igualtat de tracte. Una gestió feta amb objetivitat, imparcialitat…
Necessitem lideratge ètic pel que significa també de referent ètic i model de comportament per al personal de l’administració i per a la ciutadania mateixa. Lideratge ètic en tots els àmbits d’actuació: des l’aprovació dels impostos i les ordenances fiscals fins a la presa de decisions i l’aplicació de polítiques, passant, per exemple, per la política comunicativa o per l’adjudicació d’un estudi complementari al POUM.
 
I no estic parlant d’ajustar-se o no al compliment (sovint opinable) d’una llei o un precepte legal. perquè pot passar que un conseller o un alcalde, tot i actuant sota l’aparença de complir preceptes de la legalitat, transgredeixi principis de la moralitat.
 
Carles Vega, grup municipal ERC-Avancem